Jak założyć duńską spółkę ApS?

Jedną z najpopularniejszych duńskich form prawnych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (polski odpowiednik to spółka z o.o.). Duńska spółka Anpartsselskab – ApS ma osobowość prawną i jest regulowana przez duńską ustawę o prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. ApS może mieć jednego lub wielu dyrektorów. Nie ma przepisów zakazujących, aby właściciele byli dyrektorami spółki. Dyrektorzy oraz właściciele mogą być rezydentami lub nierezydentami Danii.

Spółka ApS powinna zostać zarejestrowana w Duńskim Urzędzie ds. Przedsiębiorstw (Erhvervsstyrelsen). Do zarejestrowania nowej duńskiej spółki potrzebne będą następujące informacje:
1. Nazwa i adres firmy – na stronie cvr.dk trzeba sprawdzić, czy nazwa nie jest zajęta;
2. Identyfikacja akcjonariuszy – skan paszportu i dowód zamieszkania na terenie Danii (nierezydent: rachunek za media lub wyciąg bankowy; rezydent: żółta duńska karta zdrowia).
3. Wskazanie dyrektora – 1 lub więcej;
4. Kontakt do wszystkich właścicieli, aby mogli otrzymać dokumenty firmy do podpisu;
5. Właściciele i akcje – kto będzie właścicielem akcji i ile akcji będzie posiadał (w procentach)?
6. Data rozpoczęcia działalności firmy;
7. Rejestracja VAT – czy firma powinna być zarejestrowana jako podatnik VAT? (jeśli spodziewasz się przychodu przekraczającego 50 tysięcy koron w ciągu najbliższych 12 miesięcy, firma musi zarejestrować się jako płatnik VAT);
8. Rejestracja pracodawcy – jeśli firma chce zatrudniać pracowników, trzeba się zarejestrować jako pracodawca;
9. Rejestracja importu i eksportu – jeżeli firma będzie importować towary z UE lub zagranicy, to musi zarejestrować się do importu (w rejestrze VIES);
10. Określenie roku podatkowego (najczęściej to rok kalendarzowy).

Warto pamiętać także o tym, że niezbędna jest wpłata kapitału początkowego w wysokości 40 tysięcy koron duńskich. Można go wpłacić w gotówce lub deponując aktywa – samochód, towary, zapasy itp. Proces wpłaty bezgotówkowej jest złożony i bardziej kosztowny. Potrzeba niezależnego audytora, który potwierdzi wartość wszystkich pozycji, które mają być zdeponowane w firmie jako kapitał własny. Audytor dokonuje następnie wyceny całkowitej wartości kaucji bezgotówkowej. Często wynagrodzenie audytora za tę pracę wynosi od 5 do 15 tysięcy koron duńskich (+ VAT). Kapitał zakładowy, bez względu na formę, należy do spółki, a nie do właścicieli, i może być wykorzystany na pokrycie kosztów firmy, wypłacenie pensji lub dywidend.