Podatek dochodowy i podatek od dywidend w Danii

1. Podatek dochodowy od spółek

Spółki w Danii płacą podatek dochodowy od osób prawnych, których wynosi 22%. Dochód firmy podlegający opodatkowaniu oblicza się poprzez odjęcie od sumy sprzedaży kosztów poniesionych przez firmę.Suma ta nazywana jest „wynikiem przed opodatkowaniem” – można go znaleźć w raportach księgowych. Często suma ta musi zostać poprawiona i sprawdzona przez księgowego, który następnie przystępuje do obliczenia opodatkowanego dochodu. Dochód firmy podlegający opodatkowaniu jest deklarowany corocznie w zeznaniu podatkowym firmy. Trzeba to zrobić do sześciu miesięcy od końca roku podatkowego. Oczywiście jeżeli dochód firmy podlegający opodatkowaniu wynosi 0 DKK, podatek dochodowy nie musi zostać zapłacony. Jeśli pojawia się deficyt dochodu podlegającego opodatkowaniu, można go przenieść na przyszłe lata, gdzie można go zrekompensować w dochodach podlegających opodatkowaniu, zanim firma będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od firmy.

Podatek dochodowy od osób prawnych płaci się w dwóch ratach – 20 marca i 20 listopada każdego roku.Oprócz nich istnieje opcjonalna płatność w dniu 1 lutego po zakończeniu roku podatkowego.Płatność bazuje na szacowanym zysku firmy. Oczywiście zysk ten można korygować na bieżąco podczas trwania roku podatkowego (można to zrobić za pośrednictwem strony Urzędu Skarbowego „SKAT Erhverv”) oraz po zakończeniu księgowania za zakończony rok obrotowy, gdy trzeba zrobić raport roczny i złożyć zeznanie podatkowe z prawidłową kwotą. Sprawozdania roczne należy składać 5 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, a deklaracje podatkowe firmy należy złożyć 6 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Z kolei zeznanie podatkowe otrzymujemy w listopadzie, w tym samym roku składa się deklarację podatkową. Co ciekawe, pierwsze pismo z urzędu skarbowego dotyczące podatku dochodowego od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często mówi, że trzeba zapłacić 0 DKK. Nie jest to błąd – urząd nie zna zysku, więc nie wie ile podatku musi zapłacić dana firma, a pismo ma przypomnieć, że należy uiścić wpłatę w marcu i w listopadzie.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie muszą przestrzegać roku kalendarzowego jako roku podatkowego, ale niewiele firm wybierać rok inny niż kalendarzowy (rok kalendarzowy ułatwia sporządzenie raportu). Decyzję podejmuje się indywidualnie, ale nie należy przekraczać maksymalnie 18 miesięcy w pierwszym roku podatkowym. Kolejne lata podatkowe muszą zawsze wynosić 12 miesięcy.

Warto pamiętać, że jeżeli firma jest własnością innej firmy, a więc np. należy do spółki holdingowej, w stopniu większym niż 50%, trzeba zastosować tzw. „wspólne opodatkowanie”. W takim przypadku to właściciel (posiadający ponad 50musi zarządzać płatnością podatku dochodowego od spółki. Co ważne, spółka zarządzająca pobiera podatek od spółki, którą zarządza – nazywa się to „łącznym wkładem podatkowym”. Wspólny wkład podatkowy odpowiada podatkowi dochodowemu od spółki, który spółka musi zapłacić od swoich dochodów podlegających opodatkowaniu.

2. Podatek od dywidendy

Spółka może wypłacać akcjonariuszom rezerwy w formie dywidendy. Rezerwy to najczęściej zysk, który pozostał w firmie po opłaceniu podatku dochodowego. Co więcej, jeśli ktoś jest właścicielem firmy i jest jednocześnie zatrudniony przez firmę jako dyrektor z wynagrodzeniem, to taka osoba może w ten sposób uzyskać zysk podatkowy wypłacając sobie dywidendę.Jeśli taka osoba jest w związku małżeńskim, obowiązują specjalne zasady. Kwota, którą można wypłacić jako dywidendę z 27-procentowym podatkiem od dywidendy jest podwojona, dzięki czemu zamiast 56.500 DKK możesz wypłacić 113.000 DKK. Dla większości najlepiej najpierw otrzymać pensję do limitu maksymalnego progu podatkowego, a następnie dywidendę do limitu niskiej stawki podatkowej (56.500 DKK, 27%).

Decyzja o wypłacie dywidendy jest odnotowywana w protokole zgromadzenia walnego, a także zgłaszana do duńskiego urzędu skarbowego w SKAT Erhverv (wraz z podatkiem).Co ważne, w pierwszym roku podatkowym nie ma możliwości wypłaty dywidendy. Może ona zostać wypłacona dopiero po zakończeniu roku obrotowego i po zatwierdzeniu raportu rocznego na zgromadzeniu walnym. W drugim roku obrotowym dozwolone jest również wypłacanie dywidend w ciągu roku, o ile dywidendy zostaną wcześniej zatwierdzone na nadzwyczajnym zgromadzeniu walnym.

Spółka, wypłacając dywidendę, musi potrącać 27% podatku i wpłacać go bezpośrednio do urzędu skarbowego (sumy te deklarowane są na stronie SKAT Erhverv). Podatek od dywidendy jest płatny do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Do używa się danych płatności dla „Skattekontoen”.

W przypadku osób niebędących rezydentami Danii podatek od dywidend będzie zależał od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między krajem zamieszkania a Danią. Gdy osoba nie jest rezydentem Danii, podatek od dywidend zwykle wynosi 15% (jest on potrącany przy wypłacie dywidendy). Natomiast spółki holdingowe w Danii, które posiadają 10% lub więcej nienotowanej na giełdzie duński spółki, nie muszą płacić podatku od dywidendy gdy otrzymują dywidendę od spółki nienotowanej na giełdzie. Podatek od dywidendy płaczą jedynie spółki holdingowe, które mają mniej niż 10% udziałów w innej spółce (15,4% obliczane jako 22% podatku od 70% dywidendy).

Stawki w przypadku osób fizycznych:
– 27% – gdy dywidenda jest poniżej limitu;
– 42% – gdy dywidenda przekracza limit;
– 56.500 DKK – limit, w którym niska stawka podatkowa zmienia się w wysoką stawkę podatkową, dla osoby fizycznej stanu wolnego;
– 113.000 DKK – limit, w którym niska stawka podatkowa zmienia się w wysoką stawkę podatkową, dla osoby fizycznej żonatej/zamężnej

Stawki w przypadku firm, które są rezydentami Danii:
– 0% – w przypadku posiadania 10% lub więcej nienotowanej spółki;
– 15,4% – Posiadanie mniej niż 10% spółki nienotowanej na giełdzie (tylko 70% dywidendy jest opodatkowane 22%);
– 22% – w przypadku posiadania 10% lub więcej spółki giełdowej;
– 22% – w przypadku posiadania mniej niż 10% notowanych (akcje portfela notowanego).